Zamestnávanie cudzincov vo vývoji legislatívnych zmien

MILOŠ KVASŇOVSKÝ

WS HRDA2019: Migračná a pracovná turistika

S ohľadom na často spomínaný nedostatok pracovnej sily v Slovenskej republike zamestnávatelia hľadajú možnosť zamestnávania novej pracovnej sily a ich záujem sa orientuje na zamestnancov pochádzajúcich aj z iných ako členských štátov EÚ, respektíve svoje záujmy orientujú aj smerom k domácemu či cezhraničnému poskytovaniu služieb tak, aby čo najefektívnejšie zabezpečili svoju podnikateľskú činnosť.

Oblasť zamestnávania cudzincov sa aj v dôsledku tlaku zamestnávateľov a organizácií zamestnávateľov neustále vyvíja, a preto je potrebné na prijaté zmeny reagovať s cieľom ich spracovania a aplikácie pre potreby konkrétneho zamestnávateľa tak, aby sa absolútne znížilo riziko ujmy alebo zodpovednostných následkov na strane zamestnávateľov, najmä v podobe nelegálneho zamestnávania.

Pre viacero spoločností pôsobiacich na slovenskom či zahraničnom trhu sme právnymi poradcami pre riešenie personálnej agendy s cudzím prvkom, a teda najmä cudzincov, pri ktorých zákon reguluje či už pobytové oprávnenia alebo výkon práce na území Slovenskej republiky. V rámci právneho poradenstva prispôsobujeme pre zamestnávateľov modely (analýzy) zamestnávania cudzincov pre realizáciu potreby dlhodobého, ako aj krátkodobého (do 90 dní) zamestnávania, resp. vysielania cudzincov, vrátane posúdenia a analýzy zákonného podkladu pre prácu cudzincov na území Slovenskej republiky bez potreby získania povolenia na zamestnanie a povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania.