Big data – ľavá či pravá ruka HR?

ĽUDMILA GUERIN

WS HRDA 2019:  Big data – ľavá či pravá ruka HR?

Jedna z mnohých výziev v práci HR manažérov je často nedostatok, resp. nevyužiteľnosť dát, ktorými dokážu podložiť svoje rozhodnutia pri riadení ľudských zdrojov. Výrok “čo nemeriame, neriadime”, vystihuje podstatu práce s HR dátami. Čo je vlastne ľudský kapitál? Jedna z odpovedí je, že sú to ľudské zdroje, ktoré vie manažment firmy merať, vyhodnotiť a zhodnotiť. Hovoriť presne v číslach v týchto oblastiach je stále v kontraste k diskusiám o hodnote ľudského kapitálu. A týmto smerom sa bude uberať aj moja prezentácia.

Potreba pracovať s dátami, ktoré máme vo firme k dispozícií je nesmierne dôležitá aj na úrovni HR oddelenia, pretože tak ako sa vieme pozerať a čítať dáta vo výkaze ziskov a strát, takisto sa vieme na to pozrieť z pohľadu HR dát, resp. indikátorov. Napríklad indikátory firemných výsledkov poskytujú kľúčové informácie pre manažment týkajúce sa priorít, ktoré by mali stimulovať základné kroky v riadení ľudského kapitálu vo firme alebo indikátor nákladov vynaložených na absenciu, či fluktuáciu, atď.

Takže odpoveď na otázku, či sú Big (HR) dáta- pravá či ľavá ruka vnímam ako paradox, lebo nikto z nás, ak nemusí, tak si nevyberie len jednu ruku, a ako sa vraví jedna “ide od srdca” a druhá “z rozumu”, a tak je to aj pri práci s HR dátami. Veľmi sa teším na osobné stretnutie s Vami 25.apríla!

Ludmila Guerin

PwC| HR Advisory Manager

https://www.pwc.com/sk/sk/poradenstvo-ludske-zdroje.html