ELENA LISÁ

Vice President of Human Resources at UPC Broadband Slovakia
Je vyštudovanou psychologičkou a v roku 2010 obhájila titul docentky organizačnej a pracovnej psychológie na Univerzite Komenského.
Je autorkou a spoluautorkou kníh o hodnotení pracovníkov (Psyhologické testovanie v práci, 2010; Psychodiagnostika manažérov, 2013; Personnel Assessment, 2014). V spolupráci s Hogrefe-testcentrum Praha štandardizovala národné úpravy dotazníkov pre výbery a rozvoj zamestnancov (Dotazník motivácie k výkonu – LMI; Goldenov profil osobnostnej typológie – GPOP).
Ako externá expertka spolupracoval s viacerými spoločnosťami v oblasti prieskumu angažovanosti, AC a DC, hodnotenia zamestnancov, psychometriky, prezentačných a komunikačných zručností (IAC Group Slovakia, T-Systems, First Data Slovakia, Weastra, Power coaching, Cut-e Slovakia, Adamas Coaching & Consulting, Euroguidance Slovakia ai.).
V spoločnosti UPC Broadband Slovakia má na starosti projekty riadenia výkonnosti a rozvoja, angažovanosti pracovníkov, organizačnej a koučingovej kultúry, talent manažmentu, ako aj zabezpečenie tradičných HR funkcií. Navrhla a realizuje programy manažérskeho rozvoja.