IMRICH TATIERSKY

Business Change Management Leader

 

 

 

Pracuje v spoločnosti SLOVNAFT a venuje sa oblasti riadenia projektov a rozvoja IT inovácií už od roku 2000. Prvé projekty boli zamerané na rozvoj IT znalostí a vytvorenie vnútropodnikového prostredia pre zdieľanie a riadenie znalostí. Cieľom bolo zaviesť jednotný portál, kde by bolo možné informácie a znalosti nie len zdieľať ale aj aktívne s nimi pracovať. Vytvorené boli tri alternatívne riešenia, z ktorých sa dodnes používa hlavne SharePoint.

V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako biznis analytik zameraný na nákupné procesy, kde pripravoval viacero projektov a neskôr pôsobil ako školiteľ. V roku 2006 začal pripravovať projekt pre zavedenie jednotného systému pre riadenie vzťahov k zákazníkom zameraného, okrem iného, na to, aby informácie a znalosti o zákazníkoch “neodchádzali” spolu s predajcom po ukončení pracovného pomeru. V súčasnosti je vedúcim tímu v projekte, ktorého cieľom je zmena informačného systému (tzv. ERP). V zodpovednosti mal prípravu zmeny z pohľadu pripravenosti používateľov, transferu znalostí a komunikácie s nimi. Paralelne s týmito aktivitami pomáha začínajúcim podnikateľom v rámci organizácie StartupCamp a mentoruje dva začínajúce startup projekty.

Vyštudoval Fakultu masmediálnej komunikácie so zameraním na marketing ako aj The Open Univerzity. V rámci svojej praxe získal niekoľko certifikátov v oblastiach ako napr. Six Sigma, projektový manažment alebo interný audit.