AKO NÁM VKLAD DO FIREMNEJ KULTÚRY PRINIESOL NÁRAST

Dôležitým faktorom, ktorý pôsobí na  firemnú kultúru je angažovanosť pracovníkov podniku. Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Gallup je len 13% zamestnancov angažovaných v práci. Prieskum prebehol v 142 krajinách sveta. Určite sa už každý z vás stretol so zamestnancami, ktorých práca nenapĺňa, mnohokrát i demotivuje. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje firemnú kultúru spoločnosti.
Aký potenciál by sme mohli identifikovať vo firme, ktorej zamestnanci sú 100% angažovanými? Predstavte si, aké výsledky by mohla takáto firma dosahovať?Pre rozvoj firemnej kultúry je nevyhnutné disponovať všetkými relevantnými poznatkami o nej. Ako zdroj získavania informácií môžeme využiť prieskum angažovanosti zamestnancov.Prieskum realizovaný v SLSP sa zameriaval na rozličné oblasti života firmy. Predmetom bola napríklad dôvera v top manažment, dôvera priamemu nadriadenému, porozumenie za čo som odmeňovaný, spravodlivé hodnotenie výkonu, vlastný rozvoj, tímová práca, kolegovia, procesy a kvalita, možnosť povedať si vlastný názor a pod..Nevyhnutným prvkom je nastavenie komunikácie pri všetkých aktivitách oddelenia ľudských zdrojov, nevynímajúc prieskum angažovanosti. V čom tkvie úspech dobre nastavenej komunikácie? Zo skúseností mnohých firiem vyplýva, že správne naprogramovaná komunikácia pomáha zaujať zamestnancov, vzbudzuje u nich potrebu zapojiť sa, komunikovať čo sa podarilo i nepodarilo, a tak zdieľať pozitívnu či negatívnu skúsenosť vo firme.Po realizácii prieskumu sme sa zamerali na oblasti ako komunikácia v banke – informovaní zamestnanci, podporenie otvorenej komunikácie, aplikácia inovatívnych a progresívnych foriem rozvoja a rozšírenie priestoru pre rôznorodosť. Najväčší úspech zaznamenali aktivity kde spoločným menovateľom bola dobrovoľnosť (napriek tomu je účasť vysoká a stále rastie), aktivity osobné nie formálne, zapojenie top manažérov do neformálnych aktivít so zamestnancami.
Autorom príspevku je Janka Steckerová, Manažérka pre vzdelávanie a rozvoj, Slovenská sporiteľňa, a.s.Tento článo nájdete aj na teraz.sk.Príspevok bol prezentovaný na workshope HR Development Academy:  Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia, ktorý sa uskutočnil 12.12..2013 v Bratislave.