ROZVOJ ZAMESTNANCOV V ČASE ZMIEN

Spoločnosti  v súčasnej dobe pôsobia v  neustále meniacom sa prostredí. Schopnosť firmy konkurovať na trhu je určená jej flexibilitou a rýchlosťou s akou sa dokáže prispôsobovať zmenám. Potrebuje však takých lídrov, ktorí vedia promptne reagovať na meniace sa prostredie, prinášajú inovácie a dokážu viesť, motivovať a stabilizovať svojich podriadených aj v neistých podmienkach.

Zmeny vo vonkajšom prostredí podniku častokrát vyvíjajú tlak na optimalizáciu procesov.  Firmy sú počas optimalizácie nútené redukovať náklady vrátane nákladov na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Znižovanie nákladov je nevyhnutné pre prispôsobenie sa meniacej situácií. Majitelia firiem by mali najmä počas zavádzania zmien myslieť do budúcnosti. Zoškrtanie nákladov na vzdelávanie a rozvoj by nemalo automaticky znamenať aj obmedzenie vzdelávania a rozvoja pracovníkov.
Poznáme rôzne formy vzdelávania a rozvoja, ktoré v čase znížených rozpočtov môže personálny management využiť a ktoré sú často účinnejšie ako drahé tréningy a školenia.

Na konferencii „Řízení kariéry“ v novembri 2011 v Brne boli predstavené nasledovné trendy vzdelávania a rozvoja v krízovom období.
Rozvoj by mal byť v čase krízy zameraný na:

  • prácu s najlepšími,
  • just in time v rozvoji,
  • knowledge manažment.

 

Podniky by sa mali v rozvoji sústrediť na tie skupiny pracovníkov, ktoré sú pre ne dôležité a predstavujú  konkurenčnú výhodu, t.j. lídrov, high potentials a high performers. V čase zmien je dôležité venovať pozornosť v rámci školení a tréningov na riešenie konkrétnych praktických úloh reálne využiteľných v praxi. Potrebné je taktiež zdieľanie vedomostí a skúseností tých najlepších s ostatnými zamestnancami. Pracovníci firiem disponujú poznatkami, ktoré nadobudli počas svojho pôsobenia vo firme, ale i absolvovaním rôznych školení. Firmy by mali podporovať zdieľanie a výmenu týchto vedomostí medzi jednotlivými zamestnancami. Spomenuté trendy vo vzdelávaní a rozvoji prinášajú vyšší efekt s vynaložením nižších nákladov.

Autorom je Ľubomíra Radosová, Riaditeľka sekcie ľudských zdrojov, SPP.

Príspevok bol súčasťou programu konferencie Rozvoj ľudských zdrojov organizovanej Excellent Trainingom, 27.3.2012 v Bratislave.