PROJEKT INTERNEJ KOMUNIKÁCIE. NÁSTROJ, CESTA ALEBO CIEĽ?

Dnešným svetom vládnu informácie. Je to možno klišé, ale zároveň aj holá pravda a najmä realita pre každého z nás a pre každého jedného zamestnávateľa.
V každom okamihu sa na nás rútia tony informácií bez toho, aby sme si to uvedomovali, alebo aby sme ich filtrovali. Tok informácií sa na nás valí nielen z obvyklých zdrojov, ale predovšetkým z firemného prostredia – osobným kontaktom.Prečo je dôležité diskutovať o potrebe internej komunikácie? Majú sa internou komunikáciou zaoberať personalisti – je to ich starosť? Vplýva interná komunikácia na pracovný výkon, medziľudské vzťahy, či motiváciu? Ovplyvňuje interná komunikácia vzťah zamestnávateľa so zákazníkmi, kvalitu výrobkov alebo poskytovaných služieb? Je cestou, nástrojom alebo cieľom? Vnútrofiremná komunikácia má hlboký teoretický základ v medziľudskej komunikácii a zamestnávateľovi môže prinášať pozitívne a merateľné zmeny pri minimálnych nákladoch.Ak ju správne nastavíme, ovplyvní väčšiu časť firemných procesov, rovnako tak vzťah zamestnancov ku spoločnosti. Rovnako ako v bežnej komunikácii, tak i vrámci komunikácie vo firme nie je „nekomunikácia“ možná. Totiž aj „nekomunikácia“ je istým druhom komunikácie, avšak takým, s ktorým podstupujeme značné riziká. Jej výsledkom je šírenie nepodložených a neoverených informácií osobným kontaktom. Je typické, že každý, kto informáciu odovzdal, ju „obohatil“ o svoj vlastný názor či pohľad na danú skutočnosť. Hneď pri druhom prenose informácie sa podstata obsahu čiastočne zmení, najmä preto, že do nej vkladáme nadbytočné komponenty. Všeobecne platí, že ľudia vyhľadávajú skôr senzácie, nech je ich smerovanie v ktorejkoľvek rovine. Takýmto nekontrolovaným prenosom informácií môžu byť napáchané obrovské škody. Informácie sprostredkovávané v pracovnom prostredí sú o to citlivejšie, keďže sa dotýkajú osobnosti človeka, zabezpečovania základných životných potrieb zamestnanca alebo celej rodiny. Takéto informácie podstatne ovplyvňujú  pracovnú motiváciu, vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi, či k vykonanej práci. A toto všetko má, samozrejme, vplyv na kvalitu práce a na celkový pracovný výkon.Pre riadenú internú komunikáciu môže firma využiť nespočetné množstvo nástrojov. Nájsť ten najvhodnejší pre konkrétnu spoločnosť závisí od viacerých atribútov: odvetvie v ktorom firma pôsobí, komunikačná stratégia firmy, firemná kultúra, počet zamestnancov, ich vek, úroveň vzdelania a ďalšie kľúčové vlastnosti, ktoré je potrebné vzájomne a kriticky zvažovať, aby zamestnávateľ dokázal odovzdať informácie najefektívnejším spôsobom. Žiaden zamestnávateľ by nemal podceňovať silu internej komunikácie a mal by sa dostatočne venovať jej stratégii. Dokáže totiž prinášať merateľné zisky pri minimálnych nákladoch. V opačnom prípade podstupuje riziko, že nakoniec bude musieť riešiť omnoho zložitejšiu situáciu – dôsledky.
Autorom príspevku je Radoslav Šebeňa, personálny manažér v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o.Článok nájdete aj na teraz.sk a karierainfo.sk.Príspevok bol súčasťou workshopu Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia, HR Development Academy, ktorý sa konal 21. októbra 2013 v Bratislave.